Standard avtale for kjøp og salg gjennom www.UBmarked.no

 • Generelt

  Denne avtalen er inngått mellom den bedriften som benytter seg av www.UBmarked.no for salg av produkter (heretter kalt Selger) og kjøper av produkt som selges via www.UBmarked.no (heretter kalt Kjøper).

 • Ansvarsforhold

  Kjøper og Selger forstår og aksepterer at Future Spark AS kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet www.UBmarked.no. Future Spark AS opptrer således kun som mellommann og er ikke part i handelen mellom Kjøper og Selger. Future Spark AS har ikke noe ansvar overfor Selger eller Kjøper, jf. også forbrukerkjøpsloven § 1.

  Forholdet mellom Selger og Kjøper reguleres av denne avalen og utfylles av relevant bakgrunnsrett. For forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven.

  Selger og Kjøper står fritt til å supplere denne avtale med egne bestemmelser avtalt seg imellom såfremt disse bestemmelsene ikke endrer Future Spark AS sitt ansvar overfor Kjøper og/eller Selger.

 • Betalingsbetingelser Pris og betalingsform

  Prisen for varen, inklusiv mva., er oppgitt for de ulike varene i de forskjellige nettbutikkene. Alle prisene er oppgitt i NOK. Kjøper dekker frakt dersom Selger har opplyst om dette innen kjøpet er fullført. Ingen ytterlige kostnader vil bli pålagt Kjøperen etter at kjøpet er fullført.

  Kjøper plikter å bruke tilgjengelig betalingsform som Selger har angitt for produktet.

  Ordrebekreftelse

  Etter at kjøpet er fullført, sendes ordrebekreftelse til Kjøper med kopi til Selger. Ordrebekreftelsen sendes kun elektronisk og er Kjøpers kjøpsdokumentasjon

  Varen, prisen på varen og alle avgifter og gebyrer er beskrevet i ordrebekreftelsen. Ordrebekreftelsen beskriver også hvem Selgeren er og hvilken betalingsform som er benyttet.

 • Levering av og krav til varen

  Selger plikter å sende eller levere varen innen rimelig tid etter bestillingen er fullført. For forbrukerkjøp skal varen leveres innen 30 dager etter kjøpet, hvis ikke annet er avtalt.

  Selger har risikoen for varen inntil varen er overlevert til Kjøper.

  Varen skal samsvare med de krav som følger av Selgers varebeskrivelse. Selger garanterer at varen selges fri for salgspant og/eller andre heftelser.

 • Mislighold og reklamasjon Selgers mislighold

  Dersom varen ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes forhold på Kjøperens side, kan Kjøper holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heving av kjøpet dersom forsinkelsen er vesentlig, eller erstatning.

  Hindres Selger å oppfylle kjøpet til rett tid, skal Kjøper gis melding om hindringen.

  Dersom varen har feil eller mangler, og Kjøper vil gjøre disse gjeldende overfor Selger, må Kjøper gi melding om dette innen rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde oppdaget feilen eller mangelen.

  Ved feil eller mangler kan Kjøper kreve retting eller omlevering, prisavslag, heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig, eller erstatning for økonomisk tap.

  Kjøpers mislighold

  Dersom Kjøper misligholder kontrakten, kan Selger kreve gjennomføring av kjøpet, holde varen tilbake til misligholdet er rettet opp av kjøper, kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap.

  Erstatning

  Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene parts side skal svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet, jf. forbrukerkjøpsloven § 52 og kjøpsloven § 67.

  Kravet om erstatning faller ikke bort som følge av at den ene parten gjør gjeldende andre misligholdsbeføyelser eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

 • Angre- og returrett

  Kjøper har 14 dager angre- og returrett på varer kjøpt via www.UBmarked.no.

  Selger plikter å sende utfylt angrerettskjema ved levering av varen til Kjøper. Dersom Kjøper ikke mottar angrerettskjema, kan Kjøper be Selger om å sende utfylt angrerettskjema separat.

  Dersom Kjøper benytter seg av angreretten, plikter Selger å ta tilbake varen og betale tilbake prisen for varen, inklusive alle avgifter og gebyrer.

  Ved benyttet angrerett skal Kjøper dekke de direkte kostnadene ved å returnere varene. Selger plikter likevel å dekke disse kostnadene dersom han har påtatt seg disse eller ikke har opplyst at Kjøper skal bære disse.

  Angreretten gjelder ikke for kjøp av varer som lages på bestilling etter kjøperens spesifikasjon, eller på annen måte har fått et tydelig personlig preg.

  Melding om bruk av angreretten skal gis skriftlig til Selger innen fristens utløp.

 • Tvisteløsning

  Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for Stavanger tingrett.