Standard avtale for UBmarked.no-butikk

 • Generelt

  Denne avtalen er inngått mellom den bedriften som knytter seg til www.UBmarked.no, (heretter kalt selger) og Future Spark AS. Ved å opprette en nettbutikk på www.UBmarked.no, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert denne avtalen. Hvis du ikke aksepterer denne avtalen, kan du ikke opprette en nettbutikk på www.UBmarked.no. Standard bruker vilkår for www.UBmarked.no Brukerbetingelser gjelder i tillegg til denne avtalen.

  Selger aksepterer også at forholdet mellom selger og kjøper er regulert av standard avtale for kjøp og salg Avtale for kjøp og salg, forbrukerkjøpsloven og/eller kjøpsloven. Future Spark AS forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene uten forvarsel. Future Spark AS vil annonsere endringer av vilkårene på www.UBmarked.no. Dersom du fortsetter å bruke www.UBmarked.no etter at brukervilkårene er endret, anses disse som akseptert av deg.

 • Ansvarsforhold

  Selger forstår og aksepterer at Future Spark AS kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet www.UBmarked.no. Future Spark AS opptrer således kun som mellommann og er ikke part i handelen mellom kjøper og selger. Future Spark AS har ikke noe ansvar overfor selger eller kjøper, jf. også forbrukerkjøpsloven § 1.

  Selger opptrer for egen regning og risiko og plikter å sette seg inn i og forholde seg til delover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende. Selger plikter også å sette seg inn i de vilkår og avtaler som til enhver tid gjelder for bruk av www.UBmarked.no. Innberetning av salgsinntekter, skatter og avgifter overfor myndighetene er hver enkelt selgers ansvar.

 • Bestemmelser for nettbutikker knyttet til www.UBmarked.no

  Kun følgende type bedrifter kan opprette nettbutikk på www.UBmarked.no:

  • Ungdomsbedrifter, studentbedrifter og elevbedrifter.

  Følgende produkter kan selges gjennom www.UBmarked.no:

  • Ethvert produkt som er (i) tillatt solgt etter norsk lov og som (ii) ikke sorterer inn under noen av de nedenfor nevnte produktkategorier kan selges via www.UBmarked.no.

  Følgende produktkategorier kan ikke selges gjennom www.UBmarked.no:

  • Levende dyr
  • Våpen
  • Pornografisk materiale
  • Alt som er forbudt å selge eller formidle i hht. lov og gjeldende regelverk

  Future Spark AS forbeholder seg en ubetinget rett til å vurdere om et produkt er egnet for salg via www.UBmarked.no. Future Spark AS forbeholder seg også en betinget rett til å fjerne ethvert produkt Future Spark AS finner upassende fra www.UBmarked.no.

 • Informasjonsplikt

  Selger er ansvarlig for å overholde informasjonsplikten for sin nettbutikk. Spesielt betyr dette at selger må opplyse om angre- og returrett ved alle kjøp av produkter på www.UBmarked.no.

  Det skal gå klart frem hvem som eier nettbutikken, og hvem som er nettbutikkens kontaktperson og hvordan kunden kan komme i kontakt med nettbutikkens kontaktperson. Det er ikke tillatt å bruke falskt navn eller pseudonym eller oppgi uriktig(e) informasjon/opplysninger.

 • Produktpris

  Selgeren skal alltid oppgi bruttopris på varene i butikken sin som også skal inkludere kostnader til www.UBmarked.no og transaksjonskostnadene til Stripe. Future Spark AS tar 5% av transaksjonsbeløpet inkl frakt hvor 1 % utgjør moms og de resterende 4 % blant annet går til utvikling og opprettholdelse av nettstedet. Den oppgitte bruttoprisen med tillegg av frakt vil være endelig pris som kunden skal betale for varen. Det er ikke tillatt å øke prisen eller legge på avgifter etter at bestillingen er lagt inn og godkjent av kjøper.

 • Opphavsrett

  Selger er fullt ut ansvarlig for at produkter som selges gjennom nettstedet ikke medfører overtredelse av tredjeparts eiendoms- og opphavsrett.

 • Pris og betalingsbetingelser

  Selger er innforstått med, og aksepterer at kostnaden for bruk av tjenestene levert av Future Spark AS er 5 % av brutto salgssum, inkl mva og frakt. eks. oppkravgebyr/fakturagebyr, av ethvert produkt solgt via www.UBmarked.no.

 • Varighet og oppsigelse

  Avtalen løper fra det tidspunktet den godtas til den blir skriftlig sagt opp eller automatisk terminert (se nedenfor). Oppsigelsestiden er 1 måned, og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Nettbutikken vil deaktiveres og det vil ikke være mulig å se produktene i eller handle via nettbutikken etter oppsigelsestidens utløp. 1. august hvert år blir alle avtaler med selger terminert med den følge at nettbutikken blir deaktivert uten mulighet for å se produktene i eller handle via nettbutikken som er tilsluttet denne avtalen forut 1. august i det inneværende året. Future Spark AS forbeholder seg retten til å la butikken og produktene ligge i databasen i ubestemt tid.

 • Mislighold

  Selger skal holde Future Spark AS skadesløs for ethvert, direkte eller indirekte, tap eller skade Future Spark AS lider som følge av selgerens brudd på denne avtalen eller enhver annen avtale som selgeren forplikter seg til å overholde i medhold av denne avtalen.

 • Tvisteløsning

  Avtalen er underlagt norsk rett og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som følge av eller i tilknytning til avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for Stavanger tingrett.