Brukeravtaler for UBmarked.no

 1. Definisjoner
  1. Bruker: Privatperson som benytter seg av nettsiden www.UBmarked.no
  2. Selger: Enhver ungdomsbedrift, studentbedrift og elevbedrift som har opprett en nettbutikk på www.UBmarked.no sine sider.
 2. Bruk av www.UBmarked.no
  1. Nettstedet www.UBmarked.no er en teknisk tilrettelegger for at ungdoms-, elev- og studentbedrifter som faller inn under www.UBmarked.no sitt virksomhetsområde, skal kunne opprette sin egen nettbutikk og selge sine produkter gjennom butikken sin på www.UBmarked.no.
  2. Future Spark AS vil også, via www.UBmarked.no, tilby brukere, selgere andre funksjoner og tjenester, slik som diskusjonsforum, blogger, faglige brukerforum o.a.
 3. Aksept av brukervilkårene
  1. Før www.UBmarked.no tas i bruk, plikter enhver bruker av nettstedet å sette seg inn i og følge de til enhver tid gjeldende reglene for bruk av www.UBmarked.no. Enhver bruk av nettstedet anses som et samtykke til disse brukervilkår.
  2. Future Spark AS forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene uten forvarsel. Future Spark AS vil annonsere endringer av vilkårene på www.UBmarked.no. Dersom du fortsetter å bruke www.UBmarked.no etter at brukervilkårene er endret, anses disse som akseptert av deg.
 4. Brukerinformasjon/personvern
  1. Enhver bruker/selger må oppgi korrekt personalia/opplysninger når han/hun oppretter en profil på nettsiden.
  2. Future Spark AS vil ikke videreformidle personlig informasjon om brukerne uten brukerens samtykke, unntatt i situasjoner som beskrevet i punkt 4.3.-4.5. og 6.3.
  3. Informasjon som er nødvendig for å gjennomføre en handel eller en transaksjon vil videreformidles til nettbutikken(e) du handler med.
  4. Alle bedrifter på www.UBmarked.no må oppgi en kontaktperson. Fullt navn på kontaktpersonen vil ligge åpent tilgjengelig på butikkens internettsider.
  5. Informasjon som er merket offentlig tilgjengelig eller informasjon som du selv legger ut på åpne sider som for eksempel på www.UBmarked.no eller gjennom blogg- og foruminnlegg.
  6. Future Spark AS er ikke ansvarlig dersom eventuelle tredjeparter urettmessig får tak i personlig informasjon om brukeren.
  7. Nærmere informasjon om personvern fremgår av personvernserklæringen.
 5. Ansvar for innhold
  1. Enhver bruker/selger er selv ansvarlig for at innholdet som legges ut på www.UBmarked.no og endringer/tilføyelser til eksisterende innhold på www.UBmarked.no er i samsvar med lov, forskrift, relevante regler, tredjeparters rettigheter til innholdet eller konfidensialitetsforpliktelser, i enhver relevant jurisdiksjon. Dette gjelder for både tekst, bilder, produkter, lenker og annet materialet som gjøres tilgjengelig på www.UBmarked.no.
  2. Det må ikke publiseres noe som er i strid med punkt 5.1 ovenfor i enhver relevant jurisdiksjon, eller noe som vil stride mot punkt 5.1 ovenfor ved at www.UBmarked.no har innholdet på nettstedet eller ved at produkter selges gjennom nettstedet.
  3. Future Spark AS fraskriver seg ethvert ansvar med hensyn til innholdet i det som legges ut på eller selges gjennom www.UBmarked.no.
  4. Future Spark AS er heller ikke ansvarlig for og gir ikke sin tilslutning til innholdet på andre nettsider brukeren får tilgang til via en link på www.UBmarked.no.
  5. Det understrekes særlig at ingen bruker må legge ut noe innhold som er opphavsrettslig beskyttet materiale, eller beskyttet av andre relevante rettigheter tilhørende tredjepart, eller innhold som brukeren ikke har fått tillatelse til å publisere eller som på noen måte kan virke støtende.
  6. Det må ikke legges ut innhold som krenker noens personvern.
  7. Det er ikke tillatt å poste støtende, uanstendige, vulgære, injurierende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som er eller kan være i strid med norsk lov.
  8. Det er tillatt å lenke til andre sider som er relevante for innholdet på nettstedet i den grad slik lenking ikke strider med norsk lov. Du er selv ansvarlig for å ikke lenke på en lovstridig måte. Dersom det lenkes til nettsider utenfor www.UBmarked.no, må det klart fremgå at lenket nettside ikke tilhører www.UBmarked.no.
  9. Det er ikke tillatt å lenke til konkurrerende nettsider. Det er heller ikke tillatt å lenke til nettsider som er eller kan være i strid med norsk lov eller som inneholder bilder, tekst eller annet innhold som virker støtende, uanstendig, vulgære injurierende, hatske, truende eller pornografiske.
 6. Brudd på brukervilkårene
  1. Future Spark AS forbeholder seg retten til å begrense adgangen til eller fjerne profilen, herunder eventuelle nettbutikker, og alt innhold uten varsel og uten ansvar for innholdet som slettes, ved mistanke om overtredelse av vilkårene i denne avtalen.
  2. Brukeren og selgeren godtar at Future Spark AS skal holdes skadesløs for ethvert økonomisk tap, herunder indirekte tap, brukerens og selgerens brudd på brukervilkårene måtte medføre.
  3. Future Spark AS vil samarbeide tett med offentlige myndigheter og opphavsrettshavere/rettighetshavere som påstår å ha et grunnlag for å kreve innhold som ligger på www.UBmarked.no fjernet. Future Spark AS forbeholder seg retten til uten varsel å utlevere alle elektroniske spor, samt IP-adressen tilknyttet brukere som mistenkes for å ha produsert innhold i strid med disse vilkår. Brukernes personalia vil også kunne bli formidlet til relevante myndigheter ved brudd på brukervilkårene.
  4. Dersom man som bruker eller selger oppdager innhold som kan utgjøre et brudd på disse brukervilkår, lov eller opphavsrettslige regler, oppfordres man til å rapportere dette, slik at innholdet kan gjennomgås av www.UBmarked.no og vurderes fjernet.
 7. Begrensninger og nedstenging
  1. Future Spark AS forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å bestemme at www.UBmarked.no tjenestene skal nedstenges eller begrenses, inkludert sletting av domenet www.UBmarked.no eller annet domene tilknyttet eller avledet fra www.UBmarked.no. Future Spark AS vil, via www.UBmarked.no, varsle brukerne/selgerne om slik nedstenging/begrensning syv dager før slikt tiltak iverksettes. Ved nedstengning forbeholder Future Spark AS seg retten til å permanent slette alt innhold som har vært skrevet eller redigert på nettsiden, uten noe ansvar for informasjonstap. Det er brukerens ansvar å sørge for sikkerhetskopier av alt innhold.
 8. Immaterielle rettigheter
  1. Domenenavnet www.UBmarked.no, logo for www.UBmarked.no og design på nettstedet er Future Spark AS sin eiendom. Immaterielle rettigheter tilhørende Future Spark AS kan ikke reproduseres eller brukes uten Future Spark AS sin skriftlige samtykke.
  2. Opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter tilgjengelig på www.UBmarked.no tilhører til enhver tid den som rettmessig innehar eierrettighetene til materialet, og er beskyttet av opphavsrettslige regler.
  3. Future Spark AS forbeholder seg retten til fritt å bruke all materiale som legges ut på nettstedet til promotering og markedsføring av nettstedet eller butikker på nettstedet.
 9. Ansvarsbegrensninger
  1. Future Spark AS kan ikke garantere for at innholdet på dette nettstedet er riktig, eller ikke er beskyttet av opphavsrett. Future Spark AS kan heller ikke garantere for at produkter som selges på nettstedet er original eller er beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l.
  2. Future Spark AS tar ikke ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Bruk av slikt materiale, informasjon, synspunkter og produkter solgt gjennom nettstedet er på eget ansvar.
  3. Future Spark AS er ikke erstatningsansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for direkte eller indirekte økonomisk tap eller skade forårsaket av brudd på denne avtalen, bruk av www.UBmarked.no eller informasjon gjort tilgjengelig på www.UBmarked.no stedet eller produkter solgt eller kjøpt via www.UBmarked.no.
  4. Future Spark AS kan ikke garantere for at nettstedet er fritt for feil eller er tilgjengelig til enhver tid. I den grad det er mulig etter norsk lov, fraskriver Future Spark AS seg ethvert ansvar for skader og/eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på www.UBmarked.no eller at www.UBmarked.no er utilgjengelig.
 10. Tvister
  1. Enhver tvist knyttet til www.UBmarked.no skal søkes løst i minnelighet og reguleres utelukkende av norsk rett. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, skal enhver tvist bringes inn for Stavanger tingrett.